İşveren hangi hallerde iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir?

İş sözleşmesinin işçi ve işveren tarafından hangi hallerde haklı sebeple feshedilebileceği ve sonuçları İş Kanunu’nda ayrı ayrı düzenlenmiştir.

İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebeple feshi halinde; işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceği gibi, ihbar tazminatı da ödenmeksizin derhal fesih mümkündür.

İşverenin iş sözleşmesini haklı olarak fesahedebileceği haller;

1-Sağlık sebepleri :

Sağlık sebepleri kısaca; işçinin kendi hatasından ve yaşayış şeklinden, içkiye düşkünlüğünden kaynaklanan hastalık gibi sebeplerle ard arda 3 iş günü veya bir ayda 5 iş gününden fazla devamsızlık yapması

İşçinin yakalandığı hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması

2-Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri :

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

4-Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması

5-İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması

Haklı sebeple feshin istisnai durumlar hariç haklı sebebin öğrenildiği tarihten itibaren en geç 6 iş günü içinde yapılması gerekmektedir.

İşçi, işveren tarafından yapılan feshin yukarıda belirtilen hükümlere uygun olmadığı düşüncesinde ise, yine kıdem ihbar ya da işe aide talebi ile arabulucuya başvurması, anlaşılamaması halinde dava açması mümkündür. Yalnız arabuluculuk sürecinin de avukat aracılığı ile yürütülmesinin daha sağlıklı olacağını hatırlatmak isterim.

YORUM EKLE